About


VietSong Michigan magazine is the only Vietnamese language magazine by the Viet Michiganders for the Viet Michiganders.  Our mission is to help connect, facilitate and cultivate people and businesses for the good of our community.

Tạp chí Việt Sống Michigan ra đời chỉ vì những lý do và mục đích sau đây:
1. Gìn giữ và bảo vệ giá trị của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.
2. Tạo mối liên lạc và phục vụ cho người đồng hương và những cơ sở thương mại.
3. Phục vụ những người cao niên Việt trong phạm vi thông tin xã hội vì hạn chế khả năng Anh Ngữ.
4. Khuyến khích con em của chúng ta trao dồi và phát huy Việt Ngữ.
5. Phi lợi nhuận cá nhân và toàn ban điều hành là 100% tự nguyện.  Không ai được trả lương.

Nguyen Xuan Hien Phillip