Thursday, August 2, 2018

Submit articles / News for Print / Gửi thông tin để đăng trên V.S.


The very being of VietSong Magazine is to serve our Vietnamese American community here in Michigan.  We welcome your content contribution especial community news and announcement of events.  Please send your info to info@vietsongmi.com.  Check here for guidelines and terms.

Sự ra đời của tạp chí ViệtSống bởi một mục đích duy nhất đó là phục vụ đồng hương trong tiểu bang Michigan.  Do vậy chúng tôi rất mong được sự đóng góp của quý vị đặc biệt về phần tin tức và thông báo của các hội đoàn cần cộng đồng chúng ta biết đến.  Xin gởi thông tin qua email info@vietsongmi.com.  Và xin xem về quy tắc của ViêtSong.


Previous Post
Next Post