Thursday, August 2, 2018

Advertise with Us / Quảng Cáo với V.S.


Each publication costs VietSong around $7,000 U.S.  All of our staff including the core team are 100% volunteers.  VietSong magazine cannot be continued without supporter like you.  Click here to see our advertising price, availability as well as our terms of service.  You can quickly reach us via info@vietsongmi.com or Phillip Nguyen at 616-340-6103 or Tommy Nguyen at 248-342-7682 or  Thanh Dang at 616-318-9326.

Mổi kỳ xuất bản, tổng chi phí khoảng $7,000 U.S.D.  Toàn bộ ban biên tập và ban điều hành tạp chí VietSong là 100% tự nguyện.  Chúng tôi không thể tồn tại nếu không có những mạnh thường quân như quý vị.  Xin click vào link nầy để biết thêm chi tiết về giá quản cáo và điều lệ.  Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua info@vietsongmi.com hoặc gọi cho anh Phillip Nguyen at 616-340-6103 or Tommy Nguyen at 248-342-7682 or  Thanh Dang at 616-318-9326.
Previous Post
Next Post